Hestbjerg Økologi skifter genetik

I løbet af 2018 vil vi begynde at skifte vores søer fra det danske avlsselskab Danavl ud med søer fra det norsk/hollanske selskab TopigsNorsvin (TN).

Sammen med Henrik Bovbjerg har vi etableret Bovbjerg Økologi, hvor vi fremadrettet skal avle nye sopolte med gener fra TN.  I første omgang til Hestbjeg Økologi, men med en målsætning om få udbredt genetikken til mange af de danske økologiske besætninger.

Årsagen er at vægtningen i avlsmålet i TN passer betydelig bedre med de ønsker vi har til soen i det økologiske system.

Danavl har med stor succes avlet efter en frugtbar so som føder enormt mange grise. For at kunne håndtere alle disse smågrise kræves moderne stalde med varmetilførsel, supplerende mælkeanlæg i farestaldene og mulighed for håndtering af ammesøer.

Det er vanskeligt at forene med økologisk produktion, hvor fødsel og pasning af pattegrise foregår i hytter på marken.

Læs hele artiklen her: http://okologi.dk/oekologi-og-erhverv/nyheder/2017/10/anden-genetik-paa-vej-ind-i-oekologisk-svineproduktion

TN har i mange år satset på at avle efter en so, der ikke føder flere grise end soen selv kan passe. Det betyder at TN i dag har en so (kaldet TN70), der i forhold til soen fra Danavl bl.a. har

1,5 funktionsduelige patter mere

Føder grise som vejer 250 gram mere ved fødsel

Føder færre grise

Føder mere robuste grise

Målet for os er at vi i løbet af 2 – 3 år, hvor vi har udskiftet alle vores søer, vil opleve et fald i pattegrisedødeligheden på 33 %. Samtidig hermed forventer vi at opleve et fald i sodødelighed, fald i frekvensen af behandlingskrævende sygdomme hos både søer og grise, bedre slagtekvalitet og bedre foderøkonomi.